Wednesday, July 20, 2011

VDOGONKU-- PPC

JESHO OOOCHEN RZHACHNAJA TEMKA TUT---

VDRUK KAMU DELAT NECHEVA????

SUSANNOCHKA VSÖ-TAKI  GENIJ...