Wednesday, September 21, 2011

DOREVOLUCIONNÕJ RUSSIAN FASHION

BÕLO NAPISANO CHTO ZHURNAL BÕL V OCHEN  PLOHOM SOSTOJANII I CHTO GODA  IZDANIJA NE BÕLO VIDNO..
PO HODU POSLEDNIJE GODÕ SUSHESTVOVANIJA ROSSIJSKOJ IMPERII.