Thursday, January 5, 2012

ART ART ART

 MONA HATOUM
tötä s palestinskim proshlõm i londosnkim nastojashim

 po mojemu eto genialnoa eto torchestvo drugih chuvakov ne pomnü kogo