Wednesday, May 16, 2012

HAIR IS IN THE AIR VOL.2

                                                    PO MOJEMU OCHEN SPOOKY
ETI KAK-TO POVESELEJ..

FIGACHIT TAKIJE VOT SHTUKI--

 ZUBÕ TOZHE  PROGODILIS--- NE VÕBRASÕVAT ZHE--


 NU ETO VAASHE BUAGAGASHECHKA
ZHШLET IZ SOBAKI--